BTC

市值排行:NO.2

英文:Bitcoin

中文:比特币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥57418.2428

币种价格(USD)

$8112.9006

币种价格(BTC)

1.00000000BTC

市值(CNY):¥10333.73亿

流通数量:1799.73万BTC

涨跌幅(24H)

1.31%

成交额(24H):1034.52亿

发行总量:2100.0万BTC

¥10333.73亿

市值(CNY)

$1460.1亿

市值(USD)

1799.73万BTC

市值(BTC)

1799.73万BTC

流通数量

1034.52亿

成交额(24H)

146.17亿

成交额(24H)

180.17万BTC

成交额(24H)

2100.0万BTC

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥57224.1743
 • ¥5.72万
 • 0.19%
 • 21分钟前
 • 2
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥57104.4525
 • ¥5.71万
 • 89.68%
 • 21分钟前
 • 3
 • OKEX
 • BTC
 • ¥57212.5340
 • ¥5.72万
 • 0.00
 • 4小时前
 • 4
 • bitFlyer
 • BTC
 • ¥57050.2137
 • ¥5.71万
 • 1.03%
 • 5小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • BTC
 • ¥57011.5597
 • ¥5.7万
 • 0.01%
 • 8小时前
 • 6
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥?
 • ¥?
 • 0
 • 8小时前
 • 7
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥57218.4368
 • ¥5.72万
 • 0
 • 8小时前
 • 8
 • Bitfinex
 • BTC
 • ¥57201.5470
 • ¥5.72万
 • 0.00
 • 8小时前
 • 9
 • BTCBOX
 • BTC
 • ¥57264.3699
 • ¥5.73万
 • 23.00%
 • 11小时前
 • 10
 • Bitstamp
 • BTC
 • ¥57295.4066
 • ¥5.73万
 • 0.05%
 • 13小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • bitFlyer
 • BTC
 • $8085.5940
 • $8085.5940
 • 0.19%
 • 21分钟前
 • 2
 • bitFlyer
 • BTC
 • $8068.6777
 • $8068.6777
 • 89.68%
 • 21分钟前
 • 3
 • OKEX
 • BTC
 • $8083.8350
 • $8083.8350
 • 0.00
 • 4小时前
 • 4
 • bitFlyer
 • BTC
 • $8060.9000
 • $8060.9000
 • 1.03%
 • 5小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • BTC
 • $8055.4384
 • $8055.4384
 • 0.01%
 • 8小时前
 • 6
 • Bitfinex
 • BTC
 • $?
 • $?
 • 0
 • 8小时前
 • 7
 • Bitfinex
 • BTC
 • $8084.6691
 • $8084.6691
 • 0
 • 8小时前
 • 8
 • Bitfinex
 • BTC
 • $8082.2826
 • $8082.2826
 • 0.00
 • 8小时前
 • 9
 • BTCBOX
 • BTC
 • $8091.1592
 • $8091.1592
 • 23.00%
 • 11小时前
 • 10
 • Bitstamp
 • BTC
 • $8083.0500
 • $8083.0500
 • 0.05%
 • 13小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.99913467BTC
 • 0.99913466BTC
 • 0.19%
 • 21分钟前
 • 2
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.99704432BTC
 • 0.99704432BTC
 • 89.68%
 • 21分钟前
 • 3
 • OKEX
 • BTC
 • 0.99860527BTC
 • 0.99860528BTC
 • 0.00
 • 4小时前
 • 4
 • bitFlyer
 • BTC
 • 0.99577209BTC
 • 0.99577209BTC
 • 1.03%
 • 5小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • BTC
 • 0.99343944BTC
 • 0.99343944BTC
 • 0.01%
 • 8小时前
 • 6
 • Bitfinex
 • BTC
 • ?BTC
 • ?BTC
 • 0
 • 8小时前
 • 7
 • Bitfinex
 • BTC
 • 0.99704432BTC
 • 0.99704432BTC
 • 0
 • 8小时前
 • 8
 • Bitfinex
 • BTC
 • 0.99675001BTC
 • 0.99675001BTC
 • 0.00
 • 8小时前
 • 9
 • BTCBOX
 • BTC
 • 0.99784471BTC
 • 0.99784471BTC
 • 23.00%
 • 11小时前
 • 10
 • Bitstamp
 • BTC
 • 0.99785123BTC
 • 0.99785123BTC
 • 0.05%
 • 13小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • bitFlyer
 • 2
 • bitFlyer
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • bitFlyer
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitfinex
 • 7
 • Bitfinex
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • BTCBOX
 • 10
 • Bitstamp
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • ¥57224.1743
 • ¥5.72万
 • 0.19%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57104.4525
 • ¥5.71万
 • 89.68%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57212.5340
 • ¥5.72万
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57050.2137
 • ¥5.71万
 • 1.03%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57011.5597
 • ¥5.7万
 • 0.01%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥?
 • ¥?
 • 0
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57218.4368
 • ¥5.72万
 • 0
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57201.5470
 • ¥5.72万
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57264.3699
 • ¥5.73万
 • 23.00%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ¥57295.4066
 • ¥5.73万
 • 0.05%
 • 2019-10-17
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • bitFlyer
 • 2
 • bitFlyer
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • bitFlyer
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitfinex
 • 7
 • Bitfinex
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • BTCBOX
 • 10
 • Bitstamp
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • $8085.5940
 • $8085.5940
 • 0.19%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8068.6777
 • $8068.6777
 • 89.68%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8083.8350
 • $8083.8350
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8060.9000
 • $8060.9000
 • 1.03%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8055.4384
 • $8055.4384
 • 0.01%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $?
 • $?
 • 0
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8084.6691
 • $8084.6691
 • 0
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8082.2826
 • $8082.2826
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8091.1592
 • $8091.1592
 • 23.00%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • $8083.0500
 • $8083.0500
 • 0.05%
 • 2019-10-17
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • bitFlyer
 • 2
 • bitFlyer
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • bitFlyer
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitfinex
 • 7
 • Bitfinex
 • 8
 • Bitfinex
 • 9
 • BTCBOX
 • 10
 • Bitstamp
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTC
 • 0.99913467BTC
 • 0.99913466BTC
 • 0.19%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99704432BTC
 • 0.99704432BTC
 • 89.68%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99860527BTC
 • 0.99860528BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99577209BTC
 • 0.99577209BTC
 • 1.03%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99343944BTC
 • 0.99343944BTC
 • 0.01%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • ?BTC
 • ?BTC
 • 0
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99704432BTC
 • 0.99704432BTC
 • 0
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99675001BTC
 • 0.99675001BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99784471BTC
 • 0.99784471BTC
 • 23.00%
 • 2019-10-18
 • BTC
 • 0.99785123BTC
 • 0.99785123BTC
 • 0.05%
 • 2019-10-17

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

比特币简介

比特币简介比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号